beheer
Optie Menu
· Startpagina
· Contact met de WBE
· Pagina top 10
· Veel gestelde vragen
· WBE-bibliotheek
· Web Links

Advertentie

Klik hier om naar de website te gaan


WBE-Amstelland

De intentie van deze website is om u als WBE-lid langs deze weg snel en goed te informeren over het reilen en zeilen van de jacht en schadebestrijding binnen onze WBE. Daarnaast hopen wij de communicatie tussen de WBE-leden onderling en het bestuur te bevorderen.


Statistieken Website
We ontvingen
3474970
paginabezoeken sinds januari 2005

Advertentie

Klik hier om naar de website te gaan


 
WBE-Amstelland FAQ (Frequently Asked Questions/vaak gestelde vragen)Categorie: Hoofd -> Beheer & Schade bestrijding

Vraag
·  Wat is het verschil tussen jacht, en beheer en schadebestrijding?
·  Wat is de taak van de faunabeheereenheden?
·  Welke diersoorten komen voor schadebestrijding in aanmerking?
·  Hoe verhouden de ganzen-foerageergebieden zich tot de reguliere schadevergoedingsregeling van het Faunafonds ?
·  Welke middelen mag ik gebruiken bij beheer en schadebestrijding?
·  Welke middelen mag ik gebruiken ter bestrijding van de bruine rat, zwarte rat en huismuis?
·  Wanneer kom ik voor schadevergoeding in aanmerking?
·  Kan ik mijn buurman aansprakelijk stellen voor op mijn gronden aangerichte schade door dieren die op zijn gronden huizen?
·  Welke mogelijkheden biedt de wet om schade door vossen aan particuliere eigendommen te voorkomen en/of te bestrijden?
·  Welke mogelijkheden zijn er om schade op kerkhoven te voorkomen of te bestrijden?

Antwoord
·  Wat is het verschil tussen jacht, en beheer en schadebestrijding?

Jagen vindt plaats vanuit het oogpunt van benutting. De Flora- en faunawet benoemt nog slechts zes diersoorten als wild waarop in beginsel gejaagd zou kunnen worden (zie Rubriek Jacht). Wanneer dieren belangrijke schade toebrengen aan bijvoorbeeld gewas, vee, visserij of wateren of aan gebouwen (steenmarters), sport- en industrieterreinen, dan kunnen deze dieren verjaagd worden of, indien noodzakelijk, gedood. Hiervoor is wel een vrijstelling of ontheffing nodig. Het gaat namelijk om beschermde soorten. Ook voor het verjagen en doden van de wildsoorten buiten het geopende jachtseizoen is een vrijstelling of ontheffing nodig. Daarnaast kan het uit het oogpunt van populatiebeheer nodig zijn om afschot te plegen. Bevoegd gezag voor beheer en schadebestrijding is de provincie

[ Terug naar boven ]

·  Wat is de taak van de faunabeheereenheden?

In de faunabeheereenheden werken jachthouders samen. Faunabeheereenheden maken een faunabeheerplan en zorgen voor de uitvoering daarvan. Zij vragen goedkeuring voor het plan van de provincie. De provincie geeft op basis van het goedgekeurde faunabeheerplan ontheffingen af voor schadebestrijding en populatiebeheer.

[ Terug naar boven ]

·  Welke diersoorten komen voor schadebestrijding in aanmerking?

De Flora- en faunawet benoemt drie categorieën schadesoorten (artikel 65 en 67 van de Wet en het Besluit beheer en schadebestrijding). De eerste categorie betreft de soorten die in het gehele land veelvuldig belangrijke schade aanrichten. Dit zijn de zogenaamde landelijke schadesoorten. Het is toegestaan om belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren te voorkomen de verbodsbepalingen 9 t/m 12 (zie Verbodsbepalingen) voor deze diersoorten te overtreden. Wel moet er sprake zijn van een oorzakelijk verband tussen de landelijke schadesoorten en de schade. De landelijke vrijstelling geldt niet in het kader van overlast. Daarnaast zijn er diersoorten die in delen van het land veelvuldig grote schade aanrichten. De schade door deze diersoorten verschilt per provincie. Voor deze provinciale soorten kan de provincie een vrijstelling verlenen van verbodsbepalingen 9 t/m 12 om schade te voorkomen. De derde categorie betreft individuele ontheffingen waarbij provincies personen of organisaties aanwijzen om schade door bepaalde soorten te voorkomen (artikel 67). Voor soorten die schade veroorzaken, is voor de bestrijding van schade een ontheffing nodig, in de meeste gevallen op basis van een faunabeheerplan (artikel 68). Voor overige soorten zijn op de internetsite van het Faunafonds www.faunafonds.nl verschillende preventieve middelen en methoden te vinden.

[ Terug naar boven ]

·  Hoe verhouden de ganzen-foerageergebieden zich tot de reguliere schadevergoedingsregeling van het Faunafonds ?

Per 1 oktober 2004 zullen landelijk 80.000 ha opvanggebieden voor ganzen en smienten worden aangewezen. De provincies zijn bevoegd gezag voor die aanwijzingen. Binnen deze gebieden geldt vooralsnog een gewone schadevergoedingsregeling van het Faunafonds. Bovendien zijn er binnen de gebieden voor bepaalde percelen/bedrijven ganzenopvangovereenkomsten met het Faunafonds afgesloten; deze worden voorlopig nog gecontinueerd (vanaf 2005 zullen deze overeenkomsten zoveel mogelijk worden omgezet in SAN-overeenkomsten (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer). Daarnaast zullen er in 2005 SAN-pakketten komen voor de opvang van ganzen en smienten op grasland, maar ook op bouwland (subsidiering van groenbemesting of het laten liggen van door oogstresten die ganzen kunnen eten). In natuurgebieden binnen de foerageergebieden zal het SN-pakket (Subsidieregeling Natuur) voor wintergasten kunnen worden afgesloten. In beginsel zal het Faunafonds - onder de nodige voorwaarden - de komende twee jaar ook buiten foerageergebieden schadevergoeding kunnen verstrekken. De eerste twee jaar zal de hoogte van de vergoeding op zowel overjarig gras als op kwetsbare gewassen conform de reguliere Faunafondsvergoedingen zijn. Na twee jaar zal evaluatie plaatsvinden en worden bezien of de hoogte van de vergoeding gewijzigd moet worden. Meer informatie hierover is te vinden in: - De brochure 'Uitvoering van het Beleidskader Faunabeheer in verband met overwinterende ganzen en smienten (vanaf 1 oktober 2004)' (op de internetsite van LNV, ingang Beleidsthema Beschermde planten en dieren). - De Kamerbrief met bijlage (dd 21/7/2004; DN. 2004/2256; onderwerp: Stand van zaken Beleidskader Faunabeheer en begrenzing van foerageergebieden) van DG Oostra (LNV) namens de Minister van LNV aan Gedeputeerde Staten van de 12 provincies (op de internetsite van LNV, ingang Beleidsthema Beschermde planten en dieren).

[ Terug naar boven ]

·  Welke middelen mag ik gebruiken bij beheer en schadebestrijding?

In de Flora- en faunawet zijn de volgende regels voor het vangen en doden van dieren opgenomen: Bij beheer en schadebestrijding mogen alleen middelen gebruikt worden die geen onnodig lijden van dieren veroorzaken. De toegestane middelen zijn: geweren, honden, jachtvogels, fretten, kastvallen, aangepaste vangkooien, klemmen (geen pootklemmen), buidels, lokvogels (niet blind of verminkt), kunstmatige lichtbronnen en middelen die krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet (1962) zijn toegestaan. Voor een aantal middelen gelden aan specifieke soorten gebonden beperkingen (artikel 5, Besluit beheer en schadebestrijding). Bij beheer en schadebestrijding zijn de volgende middelen verboden: mistnetten, hagelpatronen die metallisch lood bevatten, klemmen (behalve muizen-, ratten- en mollenklemmen), vallen (met uitzondering van kastvallen), strikken, vangkooien, lijm en vogelnetten (artikel 11, Besluit beheer en schadebestrijding).

[ Terug naar boven ]

·  Welke middelen mag ik gebruiken ter bestrijding van de bruine rat, zwarte rat en huismuis?

Hiervoor mag gebruik worden gemaakt van muizenvallen, kastvallen, klemmen (geen pootklemmen), honden (geen lange honden), en geweren (mits gebruiker hiertoe gerechtigd is). Ook mogen toegelaten middelen krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 worden gebruikt. Zie verder artikel 72 van de Wet en het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (artikel 5.2).

[ Terug naar boven ]

·  Wanneer kom ik voor schadevergoeding in aanmerking?

De Flora- en faunawet biedt de mogelijkheid een vergoeding te verlenen voor schade veroorzaakt door beschermde diersoorten. Het Faunafonds is hiermee belast. Alleen schade aan teelten en gewassen in bedrijfsmatige landbouw, bosbouw en bedrijfsmatige visserij komt in aanmerking voor tegemoetkoming. Als voorwaarden gelden in ieder geval dat de nodige preventieve maatregelen moeten zijn getroffen en dat de grondgebruiker de schade niet had kunnen voorkomen en beperken door het treffen van maatregelen of inspanningen waartoe hij naar eisen van redelijkheid en billijkheid was gehouden. Meer informatie over schadevergoedingen en preventieve middelen en methoden staat op de site www.faunafonds.nl

[ Terug naar boven ]

·  Kan ik mijn buurman aansprakelijk stellen voor op mijn gronden aangerichte schade door dieren die op zijn gronden huizen?

De Flora- en faunawet regelt dit niet.

[ Terug naar boven ]

·  Welke mogelijkheden biedt de wet om schade door vossen aan particuliere eigendommen te voorkomen en/of te bestrijden?

De vos kan veel schade veroorzaken. Het gaat hier met name om schade aan bedrijfsmatig gehouden scharrelpluimvee, sierpluimvee en vee op kinderboerderijen. Meestal kan in individuele gevallen de schade worden voorkomen. Het Faunafonds geeft hiervoor praktische aanwijzingen op www.faunafonds.nl. Als er geen andere bevredigende oplossing mogelijk is, dan kan ontheffing voor bestrijding van de vos worden aangevraagd bij de provincie. Er dient een oorzakelijk verband te zijn tussen de schade en de veroorzaker.

[ Terug naar boven ]

·  Welke mogelijkheden zijn er om schade op kerkhoven te voorkomen of te bestrijden?

De minister van LNV kan ontheffing verlenen om schade door zoogdieren te bestrijden (artikel 4.2 Besluit beheer en schadebestrijding). Aanvraagformulieren voor een ontheffing staan op de website van Het LNV-Loket.

[ Terug naar boven ]  
Wie is er Online?
Er zijn op dit moment, 24 gast(en) en 0 lid(leden) die online zijn.

U bent gast.

Advertentie
Peilingen
In mijn jachtveld heb ik de meeste schade van:

Vos
Kraai
Grauwe gans
Verwilderde kat
Houtduif
Knobbelzwaan
AndersUitslagen
Peilingen

Stemmen: 574
Opmerkingen: 0

Advertentie
Adverteren??

Pagina Rendering: 0.107 Seconden